BGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB###&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#BGPPPP55555555555555555555YYY55555555555555555PPPPPPPPPPGGGGGGPPPPPP55555555YYY
BGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB####&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&BP555YYYYY5555555YYY5555YYYY55YY5555555555PPPPPPPPPPPPPPPPPP555555555YYYYYYYY
BGGBBBBBGBBBBBGBBBBBBB#####&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@&&&@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#G55YYYY55555555555555555555YYY55555PPPPPPPPPPPPPPPP5555555555555YYYYYYYJJJY
BGGGBBBBGBBBBBBBBBB###&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@&&@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@&#G555555555PP555555YYYYYYYYYYY55555PPPPPPPPPPPPP555YYYYY5555555YYYYYYYYJYY
BGGBBBBBBBBBBBBBB###&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@&&@@@&&&&&&&&&&&&&&@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#G555YYY555YYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555555555555555YYY55Y5555555555YYYYYYYY
BBBBBBBBBBB#BB#####&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@@@@@@@&&&&&&&&&&&&&&@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@&G5YYYYYYYYYYYYYJJYJYYYYYYYYYYY555555555555555555555555555555555555YYYY
BBBBBBBBBBBB#####&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#&&&@@&&&&&&&&&&@&&&&&&&&@@@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY5555555555555PPPP55555555555555555555555YYYY
BBBBBBBBBBB####&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#&&&&@@@@&&&&&&&&&&&#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&G55555555555555PPPP55555PP5555555555555555555555555555555555555YYY5
BBBBBBBBBB###&&&&&&&&@@&&&&@@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&###&&&&&###&&&&@@@@@@@@@@&&&&&&###&&&&&&&&&&&&&@&&&&&&&&&&&&#GPPPPPPPPP55P55555555555555YY5YYYYYYY55555555555PP555555555555YY5
BBBBBB####&&&&&&&&&&&@@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#####B#&&&&&###&@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&###&&##B#&#BB#&&&&&###&&&&##BPP5555555555YYYYYYYY5YYYYYYYYYYYYYY55555P5PPPPPPPPPPP5555555555P
#BBBB#####&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&######BBBBB#@@&&&&&&@@@@@@@@@&&@@@&#B#&&&&&#&&#BBBPPBBBBGGBB&&#BB#&#####P55YYYYYY5YYYYYY5555555YYYY5555555PPPPPPPPPPPPGGGPPPPPPPPPPPPPPP
BBBBBB###&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&######BBBBBBGGGG&@&&&@@@@@@@@@@@@@&&&&&BG#&##&##BG5JJJ7~~77?J??J5B&&##B###B#&BP55555555Y555555PPPPPPPPPPPPPPGGGGGPPPPGGGPGGGGGPPPPPPPPPPPPPPP
BGBBB##&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&####BBBBBBBGGGGGGGGGG#@@@@@@@@@@@@@@@@&#BGGGPPG5JJJ?77!!!~^^::::^~~!!?PB&&&&#BBB#&#GPGPPPPP55PPPPPPPPPGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPGGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPPPP
BBB###&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&######BBBGGGGGGGGGGGGGGGGPPB@@@@@@@@@@@@@@@@#GPPP55J?7!!!~~~~~~~^^::::^^~!!7?5#&&&&&####BGGGPPPPPPPPPPPPPPPPPGGGGPPPPPPPPPPPPPPPGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPPP
####&&&&&&&&&&&&&&&&&#####BBBBBBBGGGGPPPPPPGGGGGGGGPPPPB&@@@@@@@@@@@&&&#GPP55YYJ?7!!!!!~~~~~^^^:::^^~!!!7JG&&&&&&##&GP555PPPPPPPPPPPPPPPPGGGPPPPPPPPPPPPPPPPPGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPP
&####&&&&&&&&#####BBBBBBBBGGGGGGGGGGGPPPPPPPPGGPPPPPPPPG&@@@@@@@@@@&#BBGGGP555YJ?7!!!!!!~~~~~^^^^^^^~~~!!75&&&&#B##&P5555PPPPPPPPPPPPPPPPGGPPPPPGPGGPPGGGGPPGGGGBBBBBBBBBGGGPPPPPPPP
#############BBBGBBGGGGGGGGGPPGGGPPPPPPPPPPPPPPPPP55PPPG&@@@@@@@@@@&##BBBBGPPP5J?77!~~~!!~~~~~~~~^^~~~!!77J#&&&&#&&B5Y555PPPP5PPPPPPPPPPPPPPGGGGBBBBGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGPPPPPPP
#BBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPGGPPPPPP555PPG#@@@@@@@@@&#&&&&&@@&&&&BPYJ?7!!7??JJY5GGGPY?7?JJ77J#@&&&&&#PY5555P5P5555PPPPPPPPPGGGGGGBBBBBBBBB####BBBBBBBGBBBBBBBBGGPP5PPP
BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPPPP55555PPPG&@@@@@@@@&########BB##&&#G5YJ??JY5PPPP5YJJ?77?J?!?#@&&&&&#555555555555PGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGBBBBBBBBBGP555P
BGGGGGPPGGGGGGGGGGGPPPPGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPPP5555PPPPP#@@@@@@@&&##BBBBBBBB####BBBG5J???JJJYYYYYY?7!!!!!?B&&&&&BGYYY55555P55PPGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBGBBBBBGGGGGGGGGGGGGGP5555
BGGGGGPPPGGGGGGGGGGPPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPPGGGPPPB&@@@@@@&#GGB#&&B5?YB##BGPGPY7^~~!?Y5Y?P##PPY7!!!7G&#&@BYYYYYY555PPPPPPGGGGGGPGGGGGGGGGGGGGGGPGGGPPPGGGGGGGGGGGGGGPPPGPP555
BGGGGPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBGBBBBBBGGGPG@@@@@&#GPPPGGGG5J7777?Y5PPY7^^^^~777~!7!~!!~^~~!5&B#&Y?YYYYY5555PPPPPPPGGPP5PPP555PPPPPPPPPPPP555PPPGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPP
BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBB#######BBBBBBBBBBBBBBBBBBGPP&@&&&&#GPPPPPPP5J?7!!?5PPPY7~^^^^^~~~~^^^::^^^~!JPB##?JYJYYYYY55555555PPPPP555555555555555PPPP555PPPGGGGPGPPGGGGGGGGPPPPP
BGGGGGGGGGGGGGPGGGGGGGGGGGGGBB#######BBBBBBBBGGGGGGGGGGGP55B&&&&&#GP55555YYJ???Y5PPP5J7~^^^^^^~~~~~^^::^^~!?JG#P?JJJJJYYYYY555555PPPPPPPPPPPP5555YYY55PPPP55PPPPPPPPPPPGGGGGGPPP555P
BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBB###BBBBGGGGGGGGGGGPPPPPP5555P&&&&#&#GPP55YYYYYY55PGGPYJ7~^^^^^::^^~~~~^^^~~7JYBG7?JJJJJJYYYY55555PPPPPPPPPPPPPPPPP55555PPP555PPGPPGPPGGGGGGGGGPP55555
BGGGGGGGGGGGGPGGGGGGGGGGGGGGGBBBBGGGGGGGPPPPPPPPP55555555555B&&&B#&BGPPP5555P55PPGP5YJ7~^^^^^~^^^~~~~~~~~!?JPBJ7????JJJJYYYYY5555555PPPPPPPPPPPPPPP5555555P5PPPPPPPPPPPPPPPPPPP55YY5
BGGGGGPGGGGGGGGGBBGGGGGGGGGGGGGGGPP5PPPPPPPP5555555555555555PB###B#BBGGPPPPPPPPPGGPGP5J7!~!!~^^^^~!!!!~~~!7YP?7????JJJJJJYYYY55555555555PP5PPPPPPPPPP555555PPP55YJJJY5PPPPPP555555Y5
GGGGPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPP5555PPPPPP55555YYY5555555555G&@#BBBGGPPPPPPPPPBBBBBBP5JJYJ!::^^^~~~~~~~~Y&5?????JJJJJJJJYYYY5YYYYYY55555555PPPPPPPPP555555555Y?7!7?Y5PPPPPP5555YYY
GPPPPPPPPGGGGGGGGGGGPGGGGGGGPPPPP55555PPPPPP5555YYYY5555555555P&@&GGGGGPPPPPPPPPPGPPY7!J!^^^^^^:^^^^~~~~~~P#J?????????JJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYY55P55PPPPP55YYY55555YJ?JY5PPPP5555YYYYYY
GPGGPPPPPGGGGGGGGGPPPPPPGPPPPPP55555555PPPP5555YYYYYYYYYYYYYYYYB@&GPPPPPPPPPPGGGGP5YJ!!7!^^^^^^^^^^^^~~~~!GG???77????????JJJJ?JJJJJJJYYYYYY555P555PPP555YYYY555555YY55555555YYYYYYYY
GPGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP55555555555555555YYYYYYYYYYJJJJJJJJ5&#PGGPPPPPPPGGGPPPGGGGPJJJ?!~~^^^^^^^^^^~?B5??777??????????????JJJJJYYYYYYY555555555555555Y5555555YYY5555YYYYYYYJJJJ
GPPPPPPPPPPPPP55PPPPPPPP55555555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJYG&GBBGGGPPPPGGPGGGP5YY55YJJ??77~~~~~~~~~!GGJ???????????????JJJJJJJJJJJYYYYY5555555555555555555555555YYYYYYJJJJYYJJ??
G5PPPPPPPPPP5555PPPPPPP555YY55YYYYYYYYYYJJJYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYGPG#BGGGGGGGGPPPP5Y?!!!~^~^^^^~~~~~~~!!7BY?????????JJ???JJJJYYYJJJJJYYYYY5555PPPPPP555555555555555YYYJJJJJJJJJJJJJJ
P5555PPPPPPP555PPPP5PP555YYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYB##BGGGGGGPPPPPP5555J7!!~~~~~~~~~!!!7Y?7????????????????JJJJJJJJJYYY55555PPPPPPPP555PP55YY5555YYYJJJJJJ?????JJJJ
P5555PPPPPPPP555555555555YYYYYYYYYJJJJJYYYYJJJJJJJJJJJJJJJ??JJJJJJJ?5#&##BBGGPPPP5YJ77777!!!~!~~~~~~!!~~!7777????????777??????JJJJJJJJYYY55555PPPPPPPP55PPP5YYYYYYYJJJJJ????????JJ??
P5555555555P5555555555555YYYYYYYYYJJJJJJYYYYJJJJJ????JJJJJJJJJJ????7Y#&&&#BBGPPPP5J?!~~^^:^^^~~~~~!!!~~~!777????7777777777?????????JJJYYY5555PPPPPPPPPPP5555YYYYYYJJJJJ?????JJJJJJJ?
5YYYYYYY55555555555555555YYYYYYYYJJJ?JJJJJJJJJJJ??????JJJJJJ???????7JB&&&&&#BGPPPP5Y?7!~~^^^~~~~~!!~~~~~!??777777777777777?????????JJJYYYY5555555PPPPPPP55555YYYYYYJJJJJJJJJYYYYYYJY
5YYYYYYYYYY5555YYYYYYY5YYYYYYJJJJJJ?????JJJJJJJ?????????JJJ????????7?GB#&&&&&#BGGPPP5J?77!!!!!!!!~~^^^^~!7777777777777777????????JJJJJJYYYY555555PPPPPPPP55555YYYYJJJYYYYYYYYYYYYYJY
5YYYJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJ?????????J????????????????????????PGGB#&@&&&##BBBGGP5YJ?7!~~~^^^^^^^~~7?????777777777777?7???JJ?JJJJYYYYYYYY555PPPPPPPP555YYYYYJJJJJJYYYJJJJJJJJJ
5JYJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJYJJJJJ?????JJJJJJJ????7?????JJ?JJJJJJJJ??5BGGGB#&&&&&&&&&#G5?7!!~^^^^^^^^^^^~!777777!!!!!!!!!!!7????????JJJYYYYYJJJY5P5555PPP5555YYYYYJJ?JJJJJJJJJJ?????
5JJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYJYYYYJJJJJJJJJYYYYYJJJJ????JJJJJJJJJJJJJJJJJ5GGGGPPGB######BPY??7!!~~~~^^^^^^^^^^~~~^^^~!!!!!!!!!!7?????JJJJJJJYYYYJJY5PPPPP555PPP55YJJYJJ????JJJJJJ??????7
YJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYJJJJYYYYYYYJYYYYYYYYYJJJJJJYYYYYYJJJJJYYJ??YPGGGGPPP5PPPPPPP5Y?7!!~~~~~~^^^^^^:^^^^^^. ..:^~~~!777???????JJJJJJYYYJJJJ555PPPP555PPPPYYJJJJ?????JJJJ?????777
YJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYJJJYY55YYYYJJJYYYYJYYJJJJJJYYYYYYJJJJJ?7!7J5PPGGGPPPP55PPP55YJ?77!!~~~!~~~^^^:::::^:^:..  ...:~7????????JJJJJJYYJ??JY55PPPPP5555PPPYYJJJJJ?J????????777!!
YJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYJJJJYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYJJ?7~^^JY555PPPPPPPP555555YJ??77!!!!!~~~~~^^:::::::^^...    .~777????JJJJJJJJYJJJYY55PPPPP55555555YYYYYJJJ??????77777!!
5JJJJJJJYYYYYJJYYYYYYYYYJJJJJJYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ??7!~^^^:!PP5555PPPPPPP555555YJJ?77!!!!!~~~~^^::::::::^~    .. .^~~!!!77????JJJYYYYYY5555555555555555YJJYYJJJJJJ????777777
5JYJJJJYYYYYYJJJYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ?????????~^:^^^^^^7PPP555PPPPPPPP5YYYYYJJ??7777!~~~^^^:::::::.:!!    .. .^~~!77777777777?JYYY5Y5555555555555555YYYYYYJJJJ???????777
5JYJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJ????????????????JJJJJ?^:^^^^^^^JPGP5P55555PPPP5JJJJJJ??????7!^^^^::::::::::~?~     :!!7?77!!!!!!!~^^~!7?JYYY5555PP55555PPP5YYYYYYYJJJ?????????
5YYJJJJJYYYYYYY5YYYYYYYYYYJJJJJJJ??7????????JJYY5555YY7::^^^^^:~5P555P5YYY55555Y?!!!7?J?JYJ?!~^:::^^^^^^^^~~??~     .^^~~!!!!!!!~~~~~~!777777??JJY55555PPP555YYYYYYJJJJJJ??????
5YYYJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJ???77777?JY5YJYYYY555J^::::::::~55555Y77J???YJJ?7~^^:^!7Y5J?!!~^^^^^^^^~~~~~~~:     .:::~!77777!!!!!!777777!!!!!!!7?Y5P5PP555YYYYYYJJJJJJ??????
5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJ??JJ?7^^~!?????77777J!...::::..^????77777777?77!~^^::^~7JJ?777!^^^^^^^^^^^^^:^.     ::::^!777777!!!!77777!~~~~~~~^^~~75P55555YYYYYYYJJJJJJ?????
5JYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJ?JY55YJ?!!!77777!!~~~7Y!..:::::..~77????7777777!~~~~~^^~!??7!!77!~~^^^^^^^^^^^^~.     :^^^^^!777777!!!!!!!!~^^^^^^^^^^^^!YPPP55YJJYYYYYYJJJJJJ??J
5JYYYYY5Y5YYJJYYYYYYYYYYYJ?7!~!?J?????777777!!~~^~!JY~..:::::..~7?????????777!~~^~~~~~!777777!~~~^~~~^^^^^^^~:     .:^^^^^^~!!!!!!!!~~~~~~^::::::::::^^!JPPPP5YJJJYYYYYYJJJJJJJ
5YYYY555555YJJJYYYYYYYYYYJ????J?????77!!!!!~~~^^^!J5Y^..::.::..~?????????777!!~~^~~~~!!77777!!~~~~~~~~~~~^^^~.     .:^^:^^^^~~!!!!~~~~^^^^^::::....::^^^!YPPPP5YJ??JYYYYYYYJJJJ
5YYYY555555YYJJYYYYYYYY5PP5P5YJ????77!!!!!~~~^^~!J55Y:..:..::..~777?77777777!!~~~~~^~~!77777!!~~~~~~~~~~~^^~:      .:::^^^^^^^~~~~~~~^^^^^^:::::....::^^^!YPPPPPYJJJYYYYYYJJJJJ
5YYYYY55555YYYYYYYYYYY5PPPPP5J?????77!!!!~~~~~!!7Y55?......::..^!7777!!!7!!!!!~~~~^^^~~!77777!!!!~~~~~~~~^~^      .::::^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^:::::....::^^~!YPPPPP5555555YYYYJJJ
5JJYYYY5555YYYYYYYYYY5PPPPP5YJ?????77!!!~~~!!!77?Y55~......::...~!!!!!!!!!!!~~~~~^^~~~!!7777!!!!!~~~~~~^^^^.       ::::^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^:::::....:::^^~!5PPPP555555555YYYYY
5YYJJYY5555555555555YPGPPP5YYJ?????77!!!!!7777???J5Y:...........^!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!7777!!!!~~~~^~~^^^^.       ::::::::::^^^^^::^^^^^^:::::::....:::^~~7555555PP555555YYYY
5YYYYYY5PPP555555555PGPPP5YYJ??JJ???77777??????J?JYJ........:....^!!!!!!!!!!!!~~~~^^^^!7?77!!~~~~~~^^^^^.        :::::::::::::^:::::::^^:::::::::...::^^~~?5P555555555555YYY
5YYYYY555555555555Y5GGPPP5YJJ??JJJJJ??JJ??JJJJJJ??Y7............ .^~!!!!!!!~~~~~^^^^^^~!??7!!!~~~~~^^:.         .:^^:::::::::::::::::::::::::::::::::^^^~!YPPP5YYY555YYYYYY
5YYYYYYY55YYYYYYYYYPGPPP5YJJ???JJJY5YYJJJYYYYJJ???J!...............:^~~!~~~~~^^^^^^^^^^!77!!!!~~~^:..          .:::::::::::::::::::::::^:^^^^^::::::^^^~~JPPPP55YY55YYYYYJ
5YYYY555555YYYY5555GPPPP5YJ?????J5PP555YY55YYYJ???J:............... ..::^^^^^^^^^::::^^!77!~~^::.            .:::::::::::::^^^^^~^^^^^:^^^^^^^::::^^^^~!55555555555Y55YJ
5YY555555P5YYYY555PP5PP5YYJ?77?J5PPPP5P55PPP5YJJ?J?.................... ..............::::...               .::::::::^^^~!!!77777!~~^^^^^^^^::::^^^^^~J55555555YY55YYY
5YYY5555555YYYY555PP5PP5YJJ???J5PP5PPPGGGGGGP5YYYY7........................                        .:^!J55Y?!~!777?5GG5YJ?!!~^^^::::::::^^^^~?5YYY5555YY5Y!?Y